به نقل از فاضلی بهروز :

ماني بهروز و رضا فاضلي قبل از خروج از ايران

سلام بر دوستان مسلمان

فکرميکنم همه شما رضا فاضلي و معشوقش ماني بهروز را ميشناسيد!

من اين عکس را مدتي قبل بدست آوردم. اما آن را منتشر نکردم تا شايد ماني بهروز دست از لجن پراکني هايش در مورد خدا و اسلام دست بردارد . او ميدانست که من اين عکس را در اختيار دارم و از روابط پنهاني او و رضا فاضلي آگاه هستم.

اما بدليل پافشاري او روي موضعش اين عکس را منتشر ميکنم تا همه بدانند علت نزديکي اين دو نفر و علت اينکه ماني وبلاگ نويس او شده بود چيست

اين عکس مدت کوتاهي قبل از فرار مفتضحانه اين دو نفر از ايران از آنها گرفته شده است . در اين روزها اين دو مرتبا براي نجات جانشان از دست نيروهاي مردمي امام خميني مجبور بودند از مکاني به مکان ديگر بروند تا گير نيفتند .منبع:
http://fazeli-kherad1.blogfa.com

منبع:
http://arashbikhoda.mihanblog.com