رضا فاضلی مزدور، گذشته از این که به ایرانیان کنونی و اعتقاداتشان پیوسته و هر روز
فحاشی و اهانت می کرد،
نیاکان شریف ایرانیان را نیز بی خرد می دانست،
و همواره شعر زیر را، از زبان فردوسی،
هم علیه ایرانیان باستان، و هم برای تحقیر ایرانیان کنونی و اعتقادات و انتخاب هایشان می خواند :

به یزدان که گر ما خرد داشتیم
کجا این سر انجام بد داشتیم ؟!

چه کردیم کاین گونه گشتیم خار ؟

خرد را فکندیم این سان زکار

از آنروز دشمن بما چیره گشت

که ما را روان و خرد تیره گشت

او که یک خائن، دلقک، هتاک و مزدور به تمام معنا بود، گمان می کرد که همگان هم مثل او بوده و هستند !

و با اهانت، فحاشی کردن و بی خرد خواندن ایرانیان، می خواست
مزدوری خویش برای دشمنان ایرانیان را تحت الشعاع قرار بدهد !
اما بد جوری دم خروسش از زیر کراوات و علامت فروهرش بیرون زده بود !


منبع:
http://arashbikhoda.mihanblog.com